ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy THOR ACADEMY Korlátolt Felelősségű Társaság  (adószám: 25373396-2-43, cégjegyzék szám: 01 09 271406, székhely: 1116 Budapest, Nándorfejérvári út 40/A. telefonszám: +36 20 423 3646; e-mail: info@thorgymcsepel.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) Önt, mint a https://thorgymcsepel.hu/ internetes oldalon elérhető honlap látogatóját, valamint szolgáltatásainak igénybe vevőjét az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete 12. cikkében foglalt kötelezettségeinek eleget téve tömör, könnyen hozzáférhető módon, világos és közérthető nyelven tájékoztassa az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységeiről. 

 1. ALAPELVEK, AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során alábbi alapelveket követi:

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. célhoz kötöttség” elve: a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. adattakarékosság” elve: az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. pontosság” elve: az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. korlátozott tárolhatóság” elve: a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. integritás és bizalmas jelleg” elve: megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az adatkezelés jogalapjairól általánosságban:

Az Ön személyes adatait eltérő jogalappal kezelhetjük attól függően, hogy Ön a személyes adatot milyen szolgáltatás igénybevétele során adta meg az Adatkezelő részére, ugyanakkor az Adatkezelő kizárólag az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot kezeli, egyéb módon nem gyűjt személyes adatot Önről. A személyes adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;
 2. előfordulhat, hogy az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;
 3. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű;
 4. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelőnek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Elérhetőségeink:

Az Ön személyes adatainak kezelését Thor Academy Korlátolt Felelősségű Társaság végzi:

 • székhely: 1116 Budapest, Nándorfejérvári út 40/A.
 • honlap: https://thorgymcsepel.hu
 • postacím: 1116 Budapest, Nándorfejérvári út 40/A.
 • telefonszám: +36 20 423 3646
 • e-mail: info@thorgymcsepek.hu
 • adószám: 25373396-2-43

Tevékenységünkre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: ”GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ”Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: ””)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: ”Fgytv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: ”Grtv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: ”Sztv.”)

Az Ön személyes adatait az Adatkezelőn kívül az alábbi személyek ismerhetik meg:

Az Adatkezelő az egyes szolgáltatások nyújtásához, kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Ön kényelme érdekében olyan harmadik személyeket vesz igénybe, akik megismerhetik az Ön adatait („adatfeldolgozók” vagy önálló adatkezelők/külső szolgáltatók). Ezen harmadik személyek ugyancsak adatkezelési tevékenységet végezhetnek:

 • Dotroll Kft. (székhely: Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148, e-mail: info@dotroll.hu, adószám: 23289903-2-43, a továbbiakban: ”Tárhelyszolgáltató”)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, a továbbiakban: ”Facebook”). A Facebook Ireland Ltd. a személyes adatokat a Facebook Inc. részére, az Amerikai Egyesült Államokba továbbíthatja.
 • Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok, a továbbiakban: ”Google”)

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS

A jelen pontban arról olvashat tájékoztatást, hogy az Adatkezelő egyes tevékenységei során mely személyes adatait kezeli, milyen célból, milyen időtartamig, továbbá arról, hogy ezen adatkezeléssel járó tevékenységnek mi a jogalapja.

 

2.1 A Programhoz való csatlakozás a www.thorgymcsepel.hu honlapon

A honlapon Ön a „Beavatás!” menüpont alatt tud jelentkezni a honlapon elérhető programokra. A jelentkezés csak a jelen pontban foglalt személyes adatok megadásával lehetséges, ezért, ha Ön nem adja meg a jelentkezés során kért személyes adatokat, a jelentkezés sikertelen. Sikertelen jelentkezés esetében a bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre. Ön a jelentkezés során megadott személyes adatait a visszaérkezett e-mail üzenet alapján, illetve az Adatkezelőhöz továbbított kérelemre tudja ellenőrizni, megváltoztatni és törölni. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A fentieknek megfelelően a jelentkezés során megadott adatokat ilyen esetben töröljük, ide nem értve a már teljesített szolgáltatások adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőkre a lenti, kötelező számviteli és adójogi jogszabályok vonatkoznak.

Az adatkezelés célja:

az Ön számára a kapcsolattartás megkönnyítése, teljesebb felhasználói élmény nyújtása

Az adatkezelés jogalapja:

tájékoztatáson alapulón önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]

A kezelt adatok köre:

vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig

A személyes adatok címzettjei

a jelentkezés során az Ön által a fentiek szerint megadott adatok a jelentkezés véglegesítését követően egyből a Tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek rögzítésre.

 

2.2 Adatkezelés a www.thorgymcsepel.hu honlap meglátogatása során

A thogymcsepel.hu honlap annak meglátogatásával automatikusan adatokat gyűjthet.

Az adatkezelés célja:

a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honlapot érő támadások beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja:

az ahhoz fűződő jogos érdekem, hogy a honlap rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítani tudjam. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]

A kezelt adatok köre:

IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama:

az adatok naplózását a honlap automatikusan végzi el, és 30, azaz harminc napig tárolja, majd automatikusan törli.

A személyes adatok címzettjei:

az adatokat senkinek nem adom át, az adatok a Tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

 

2.3 Hírlevélre feliratkozás

Önnek a honlap meghatározott felületén lehetősége van e-mail útján kiküldésre kerülő, az általunk nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló hírlevélre történő feliratkozásra. Ön a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja, és hírlevélről bármikor leiratkozhat az info@thorgymcsepel.hu e-mail címre küldött levéllel.

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése, akciók és kedvezmények kommunikálása.

Az adatkezelés jogalapja:

a Grt. 6. § (5) bekezdésére tekintettel az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő külön feliratkozással ad meg [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt adatok köre:

név és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. Leiratkozás esetében a leiratkozás iránti kérelmet az Adatkezelő haladéktalanul feldolgozza, és a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül az adatot törli.

A személyes adatok címzettjei:

a hírlevélre történő feliratkozás során az adatok a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

 

 1. SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

Általánosságban a sütik (cookie-k) használatáról

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok (betűből és számokból álló információcsomagok) amelyek a thorgymcsepel.hu honlapon keresztül a honlap használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A cookie, használatának az a célja, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködjön abban, hogy releváns, statisztikai információkat gyűjtsön a honlapot meglátogatókról. A sütik (cookie-k) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az Ön számítógépe (vagy egyéb eszköze) tárol, ezáltal Ön beazonosítható.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik (cookie-k) letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik (cookie-k), amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről honlapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A thorgymcsepel.hu honlap által használt sütik

Munkamenet cookie

Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak a böngészés folyamatára. A böngésző bezárásával a munkamenet cookiek törlődnek. A munkamenet cookie-ban személyes adat nincsen.

Működéshez szükséges cookie-k

’Maradjon belépve’ – a beállítást 90 nap időtartamra megjegyzi.

’Lista nézet’ – a beállítást 365 nap időtartamra megjegyzi.

’Mobil verzió’ – a beállítást 365 nap időtartamra megjegyzi.

Google AdWords cookie

A Google termékekben a hirdetések testre szabásához a Google cookie-kat használ. A honlap meglátogatásával az Ön cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. Az ilyen cookie-kat a Google arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatását. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére a Google cookie-kat ment az Ön eszközére amikor Ön egy hirdetésre kattint. A cookie-k célja a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns tartalom az Ön számára.

Google Analytics cookie

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít az Adatkezelőnek, hogy pontosabb képet kapjon látogatóim (így az Ön) tevékenységeiről. Ez a cookie információkat gyűjt és jelentést készít a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná Önt a Google számára. A Google Analytics – a fent ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google termékekben.

Facebook pixel/képpont (Facebook cookie):

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, így az Adatkezelő részletes elemzési adatokat kaphat a honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével az Adatkezelő a honlap látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén, ugyanakkor ez nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Sütik további részletei

Az Adatkezelő a hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri az Ön hozzájárulását. A hozzájárulást igénylő sütik elfogadása nem kötelező, azonban elfogadásuk nélkül a honlap egyes funkciói nem megfelelően működhetnek. Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Tájékoztatjuk, hogy a Facebook és a Google EU-n kívüli adatkezelőnek/adatfeldolgozónak minősül, amelyre tekintettel részükre adat csak akkor továbbítható, ha ezen adatkezelők/adatfeldolgozók a GDPR V. fejezetében foglalt követelményeknek megfelelnek. Tájékoztatjuk, hogy a Facebook és a Google részesei az EU–USA adatvédelmi pajzs („Privacy Shiled Framework”) keretrendszernek, amely garantálja, hogy az GDPR által előírt adatbiztonsági követelmények teljesüljenek. Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs gondoskodik a személyiségi jogok hatékony védelméről, biztosítékokat nyújt az USA kormányzata általi adathozzáférésekkel szemben, és szigorú kötelezettségeket ró azon vállalatokra, amelyek személyes adatokat kapnak az EU-ból. Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs egy megfelelési nyilatkozattételre épül, melynek következményeként az amerikai vállalatok kötelesek megfelelni számos adatvédelmi alapelvnek, azaz az EU-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszer Alapelveinek. Az Adatvédelmi Pajzs Keretrendszerrel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://www.privacyshield.gov/ oldalon találhat.

 

 1. ADATBIZTONSÁG
                                              

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére a regisztráció, a programokra való jelentkezés, illetve a kapcsolattartása során. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatás igénybevételének, amelyért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, illetve közölhetjük, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködők és munkavállalók előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

 1. JOGORVOSLAT

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával

– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt a honlapon feltüntetett elérhetőségeink egyikén.

Ön jogosult

 • az általunk végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;
 • az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;
 • tiltakozni az adatkezelés ellen és kérni az adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);
 • gyakorolni az adathordozhatósághoz valójogát;
 • bíróság előtt jogorvoslattal élni, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tenni, illetve eljárást kezdeményezni (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

 • Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

 1. AZ ÖN JOGAI 

 a) Hozzájárulás visszavonása

Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 2, azaz kettő munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetjük.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, továbbá bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetében az adott regisztráció megszüntetésével egyidejűleg adatokat haladéktalanul töröljük, illetve

– szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 b) Tájékoztatáshoz való jog

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról (ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól), az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatást. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a GDPR 12. cikk (5) bekezdése szerint figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre az Adatkezelő díjat számít fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

c) Helyesbítéshez, törléshez és korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelőnek az adatkezelés iránti jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük az elutasítás indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

d) Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a hozzájáruláson vagy a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat csak akkor kezelhetjük tovább, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben az Adatkezelő úgy döntött, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk ezen határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

e) Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ennek érdekében az Adatkezelő az Ön által kért adatokat – a konkrét adatokkal kapcsolatos adatkezeléstől függően – .jpg, .pdf, .doc, .ecxel formátumban adathordozó (első sorban CD) vagy elektronikus üzenet útján bocsátja az Ön, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelő rendelkezésére.

Budapest, 2024. július 1.